پاورپوینت درمورد دبی سنج توربینی

پاورپوینت درمورد دبی سنج توربینی
بررسی دبی سنج توربینی, پاورپوینت درمورد دبی سنج توربینی, دبی سنج, دبی سنج توربينی, طبقه بندی دبی سنج ها, معايب دبی سنج توربينی, ويژگی های دبی سنج توربينی

رفتن به سایت اصلی

پاورپوینت درمورد دبی سنج توربینی
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت درمورد دبی سنج توربینی
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 11
محتویات
جريان
دبی سنج
طبقه بندی دبی سنج ها
بررسی دبی سنج توربینی
دبی سنج توربينی
ويژگی های دبی سنج توربينی
معايب دبی سنج توربينی
قسمتی از پاورپوینت
جريان : يک پديده فيزيکی است که از حرکت يک سيال استنباط می شود. جريان پذيری جز خواص ذاتی مواد سيال است و در حقیقت نقطه تمایز آنها با اجسام جامد
می باشد.
دبی سنج : عبارتست از دستگاهی که حرکت سیال را درمجرا اندازه گیری می کند. این سیال ممکن است آب، هوا، بخار، گاز، مواد شیمیایی، سوخت و یا حتی ذرات جامد باشد.
بعضی از دبی سنج ها ، میزان دبی لحظه ای سیال (حجمی یا جرمی) را در واحد زمان اندازه گیری می کنند و برخی دیگر مقدار کل حجم یا جرم منتقل شده در يک بازه زمانی را اندازه گيری می کنند.
طبقه بندی دبی سنج ها:ü دبی سنج حجمیü دبی سنج سرعتی (توربینی)ü دبی سنج جرمیü دبی سنج انبساطیü
بررسی دبی سنج توربینی :
اساس کار اين دبی سنج ها اندازه گيری سرعت ميانگين سيال در لوله و سپس محاسبه دبی حجمی ، از حاصلضرب سرعت در سطح مقطع لوله می باشد. انواع روشهای مورد استفاده برای محاسبه سرعت سيال روشهای التراسونيک ، توربینی ، الکترومغناطيسی و خروج گردابی است.
Q(m3/s)=V(m/s)*A(m2)
و . . .