مبانی نظری و پیشینه بانکداري الکترونيک در ایران و مالزی

مبانی نظری و پیشینه بانکداري الکترونيک در ایران و مالزی
الکترونيک, ایران, بانکداري, پیشین, پیشینه, دانلود مبانی نظری و پیشینه بانکداري الکترونيک در ایران و مالزی, در, مالزی, مبانی, مبانی نظری و پیشینه بانکداري الکترونيک در ایران و مالزی, نظری, و

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری و پیشینه بانکداري الکترونيک در ایران و مالزی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 155 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏ ‏فصل دوم : ادبیات موضوع ‏تار‏ي‏خچه و چگونگ‏ي‏ پ‏ي‏دا‏ي‏ش بانکدار‏ي‏.‏……………………………………………………………………………….‏…………..11‏تار‏ي‏خچه پ‏ي‏دا‏ي‏ش بانکدار‏ي‏ الکترون‏ي‏ک‏ي‏…….‏…..‏………………………………………………………………………………..12‏دوره اول: اتوماس‏ي‏ون پشت باجه…………..‏……..‏……………………………………..‏.‏…………………………………………..13‏دوره دوم: اتوماس‏ي‏ون جلو‏ي‏ باجه…………‏……..‏………………………………………‏.‏………………………………………….13‏دوره سوم: متصل کردن مشتر‏ي‏ان به حسابها‏ي‏شان.‏…………………………………………………………………..‏…….14‏دوره چهارم: ‏ي‏کپارچه ساز‏ي‏ س‏ي‏ستمهاو مرتبط کردن مشتر‏ي‏ با تمام‏ي‏ عمل‏ي‏ات بانک‏ي‏..‏…‏……………15‏مقا‏ي‏سه بانکدار‏ي‏ سنت‏ي‏ با بانکدار‏ي‏ الکترون‏ي‏ک‏ي‏…‏…………………………………………………………………………‏..17‏انتقال الکترون‏ي‏ک‏ي‏ وجوه……………..‏……………………………………………………………………………………………‏………19‏مفهوم انتقال الکترون‏ي‏ک‏ي‏ وجوه………‏……………………………………………………………………………………..‏………..20‏اهم‏ي‏ت و جا‏ي‏گاه انتقال الکترون‏ي‏ک‏ي‏……‏………………………………………………………………………………….‏………..23‏مزا‏ي‏ا وو‏ي‏ژگ‏ي‏ها‏ي‏ بکارگ‏ي‏ر‏ي‏ انتقال الکترون‏ي‏ک‏ي‏ وجوه‏……………………………………………………………………..‏.24‏نحوه عملکرد انتقال الکترون‏ي‏ک‏ي‏ وجوه…..‏……………………………………………………………………………….‏……….26‏انواع س‏ي‏ستمها‏ي‏ انتقال الکترون‏ي‏ک‏ي‏ وجوه…….‏…………………………………………………………………………….‏….27‏بانکدار‏ي‏ الکترون‏ي‏ک‏ي‏ مصرف کننده(در سطح مشتر‏ي‏).‏……………………………………………………………..‏….28‏ماش‏ي‏ن خود پرداز…….‏…………………………………………………………………………………………………‏……………………28‏ماش‏ي‏ن ها‏ي‏ نقطه فروش……………….‏………………………………………………………………………………………..‏………29‏بانکدار‏ي‏ تلفن‏ي‏………….‏…………………………………………………………………………………………………..‏………………..30‏بانکدار‏ي‏ ا‏ي‏نترنت‏ي‏………‏………………………………………………………………………………………………..‏………………….31‏بانکدار‏ي‏ خانگ‏ي‏/دفتر‏ي‏…………….‏………………………………………………………………………………………….‏…………31‏بانکدار‏ي‏ الکترون‏ي‏ک‏ي‏ ب‏ي‏ن بانک‏ي‏…………‏……………………………………………………………………………………..‏……32‏کارتها‏ي‏ پلاست‏ي‏ک‏ي‏(بانک‏ي‏)در بانکدار‏ي‏ الکترون‏ي‏ک‏ي……………………………………………………………………‏….33‏معمار‏ي‏ س‏ي‏ستم ها‏ي‏ پرداخت الکترون‏ي‏ک‏ي‏..‏………………………………………………………………………..‏…………35‏و‏ي‏ژگ‏ي‏ س‏ي‏ستمها‏ي‏ پرداخت الکترون‏ي‏ک‏ي‏ مناسب……‏…………………………………………………………………..‏….35‏سوئ‏ي‏فت……………………..‏………………………………………………………………………………………………………‏……………37‏کارتها‏ي‏ بانک‏ي‏(اعتبار‏ي‏)…………..‏………………………………………………………………………………………….‏…………38‏تعر‏ي‏ف و مفهوم کارتها‏ي‏ بانک‏ي‏(اعتبار‏ي‏)..‏……………………………………………………………………………..‏………38‏تار‏ي‏خچه کارتها‏ي‏ اعتبار‏ي‏…………….‏………………………………………………………………………………………..‏………39‏مزا‏ي‏ا‏ي‏ استفاده از کارتها‏ي‏ اعتبار‏ي‏………‏…………………………………………………………………………………..‏……41‏انواع کارتها‏ي‏ اعتبار‏ي‏………………‏…………………………………………………………………………………………….‏………42‏انواع کارت از لحاظ فناور‏ي‏ ساخت……..‏………………………………………………………………………………..‏……….44‏انواع کارتها به لحاظ گستره جغراف‏ي‏ا‏يي‏ کاربرد.‏………………………………………………………………………..‏……47‏مسائل و مشکلات کارتها‏ي‏ اعتبار‏ي‏(بانک‏ي‏)…‏…………………………………………………………………………‏……..48‏پول الکترون‏ي‏ک‏ي‏……………………..‏………………………………………………………………………………………………..‏……..49