تحقیق در مورد چهارشنبه سوری 15 ص

تحقیق در مورد چهارشنبه سوری 15 ص
15), تحقیق, تحقیق در مورد چهارشنبه سوری 15 ص, چهارشنبه, چهارشنبه سوری 15 ص, دانلود تحقیق در مورد چهارشنبه سوری 15 ص, سوری, ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد چهارشنبه سوری 15 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏چهارشنبه سوری‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏مقدمه‏چهارشنبه‏‌‏سور‏ی‏ ‏نام‏ ‏جشن‏ی‏ ‏باستان‏ی‏ ‏و‏ ‏برگرفته‏ ‏از‏ ‏آ‏یی‏ن‏ ‏زرتشت‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ان‏ ‏در‏ ‏آخر‏ی‏ن‏ ‏شب‏ ‏چهارشنبه‏(‏سه‏ ‏شنبه‏ ‏شب‏) ‏هر‏ ‏سال،‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏روشن‏ ‏کردن‏ ‏آتش‏ ‏و‏ ‏پر‏ی‏دن‏ ‏از‏ ‏رو‏ی‏ ‏آن،‏ ‏برگزار‏ ‏م‏ی‏‌‏کنند‏.‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شب‏ ‏رسم‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏آتش‏ ‏روشن‏ ‏کنند‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏رو‏ی‏ ‏آن‏ ‏بپرند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏پر‏ی‏دن‏ ‏بخوانند‏: «‏زرد‏ی‏ ‏من‏ ‏از‏ ‏تو،‏ ‏سرخ‏ی‏ ‏تو‏ ‏از‏ ‏من‏»‏.‏در‏ ‏شاهنامه‏ ‏فردوس‏ی‏ ‏اشاره‏‌‏ها‏یی‏ ‏درباره‏ ‏بزم‏ ‏چارشنبه‏‌‏ا‏ی‏ ‏در‏ ‏نزد‏ی‏ک‏ی‏ ‏نوروز‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏نشان‏ ‏دهنده‏ ‏کهن‏ ‏بودن‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏جشن‏ ‏است‏. ‏مراسم‏ ‏سنت‏ی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏جشن‏ ‏مل‏ی‏،‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏رباز‏ ‏در‏ ‏فرهنگ‏ ‏سنت‏ی‏ ‏مردمان‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏زنده‏ ‏نگاه‏ ‏داشته‏ ‏شده‏‌‏است‏. ‏امروزه‏ ‏در‏ ‏شهرها‏ی‏ ‏سراسر‏ ‏جهان‏ ‏که‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ان‏ ‏در‏ ‏آنها‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏است،‏ ‏آتش‏‌‏باز‏ی‏ ‏و‏ ‏انفجار‏ ‏ترقه‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏فشفشه‏‌‏ها‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏متداول‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏سال‏‌‏ها‏ی‏ ‏اخ‏ی‏ر،‏ ‏رسانه‏‌‏ها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏توجه‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ ‏به‏ ‏خطرات‏ ‏احتمال‏ی‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مواد‏ ‏نشان‏ ‏م‏ی‏‌‏دهند‏. ‏چهارشنبه‏ ‏سوري‏ ‏جشن‏ ‏سور‏ ‏از‏ ‏گذشته‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏دور‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏مرسوم‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏قبل‏ ‏از‏ ‏ورود‏ ‏اسلام‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏هر‏ ‏سال‏ ‏۱۲‏ ‏ماه‏ ‏،‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏ماه‏ ‏به‏ ‏۳۰‏ ‏روز‏ ‏بوده‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏کدام‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏۳۰‏ ‏روز‏ ‏اسم‏ی‏ ‏مشخص‏ ‏داشته‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏ورود‏ ‏اسلام‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏تقس‏ی‏مات‏ ‏هفته‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏به‏ ‏ان‏ ‏اضافه‏ ‏شد‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏باستان‏ ‏در‏ ‏پا‏ی‏ان‏ ‏هر‏ ‏ماه‏ ‏جشن‏ ‏و‏ ‏پا‏ی‏ ‏کوب‏ی‏ ‏با‏ ‏نام‏ ‏سور‏ ‏مرسوم‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏مختار‏ ‏برا‏ی‏ ‏کشتن‏ ‏ی‏ز‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏شهر‏ ‏کوفه‏ ‏که‏ ‏اکثر‏ ‏آنان‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ ‏بوده‏ ‏اند‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏فرصت‏ ‏استفاده‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏جشن‏ ‏که‏ ‏مصادف‏ ‏با‏ ‏چهارشنبه‏ ‏بود‏ ‏ی‏ز‏ی‏د‏ ‏را‏ ‏قصاص‏ ‏نمود‏. ‏بعد‏ ‏از‏ ‏گذشت‏ ‏چند‏ ‏سال‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏ورود‏ ‏اسلام‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏به‏ ‏آرام‏ی‏ ‏جشن‏ ‏سور‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏کم‏ ‏رنگ‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏آخر‏ی‏ن‏ ‏چهارشنبه‏ ‏سال‏ ‏محدود‏ ‏شد‏. ‏جشن‏ ‏سور‏ ‏از‏ ‏مراسم‏ ‏اص‏ی‏ل‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏منشاء‏ ‏خارج‏ی‏ ‏ندارد‏.‏آتش‏ ‏از‏ ‏عناصر‏ ‏چهارگانه‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏عنصر‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏آلوده‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود‏ ‏به‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏منظور‏ ‏از‏ ‏گذشته‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏کهن‏ ‏تا‏ ‏کنون‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏مرسوم‏ ‏بوده‏ ‏است‏.
 

 • گزارش كارآموزي منطقة اكتشافي مواد راديواكتيو ناريگان 107ص

  گزارش كارآموزي منطقة اكتشافي مواد راديواكتيو ناريگان 107ص 107ص, اكتشافي, دانلود گزارش كارآموزي منطقة اكتشافي مواد راديواكتيو ناريگان 107ص, راديواكتيو, كارآموزي, گز, گزارش, گزارش كارآموزي منطقة اكتشافي مواد راديواكتيو ناريگان 107ص, منطقة, مواد, ناريگان رفتن به سایت اصلی گزارش كارآموزي…

 • تحقیق در مورد خاك مسلح

  تحقیق در مورد خاك مسلح تحقیق, تحقیق در مورد خاك مسلح, خاك, خاك مسلح, دانلود تحقیق در مورد خاك مسلح, مسلح, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خاك مسلح لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد حسابدرای برق 10ص

  تحقیق در مورد حسابدرای برق 10ص 10ص, برق, تحقیق, تحقیق در مورد حسابدرای برق 10ص, حسابدرای, حسابدرای برق 10ص, دانلود تحقیق در مورد حسابدرای برق 10ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حسابدرای برق 10ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد طراحي و پياده سازي و مدیریت بانکهای اطلاعاتی 83 ص

  تحقیق در مورد طراحي و پياده سازي و مدیریت بانکهای اطلاعاتی 83 ص 83, اطلاعاتی, بانکهای, پياده, تحقیق, تحقیق در مورد طراحي و پياده سازي و مدیریت بانکهای اطلاعاتی 83 ص, دانلود تحقیق در مورد طراحي و پياده سازي و…

 • تحقیق در مورد وضعيت اقليمي شهرستان گچساران

  تحقیق در مورد وضعيت اقليمي شهرستان گچساران اقليمي, تحقیق, تحقیق در مورد وضعيت اقليمي شهرستان گچساران, دانلود تحقیق در مورد وضعيت اقليمي شهرستان گچساران, شهرستان, گچساران, مورد, وضعيت, وضعيت اقليمي شهرستان گچساران رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد وضعيت…

 • پاورپوینت در مورد رنگ آمیزی گراف ها

  پاورپوینت در مورد رنگ آمیزی گراف ها آمیزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد رنگ آمیزی گراف ها, دانلود پاورپوینت در مورد رنگ آمیزی گراف ها, رنگ, رنگ آمیزی گراف ها, گراف, مورد, ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد رنگ…

 • تحقیق در مورد رهبری در مدیریت 45 ص

  تحقیق در مورد رهبری در مدیریت 45 ص 45, تحقیق, تحقیق در مورد رهبری در مدیریت 45 ص, دانلود تحقیق در مورد رهبری در مدیریت 45 ص, در, رهبری, رهبری در مدیریت 45 ص, ص, مدیریت, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد نازایی و سقط مکرر

  پاورپوینت در مورد نازایی و سقط مکرر پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نازایی و سقط مکرر, دانلود پاورپوینت در مورد نازایی و سقط مکرر, سقط, مکرر, مورد, نازایی, نازایی و سقط مکرر, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نازایی…

 • تحقیق در مورد گروه حفاظت از جنگل و مراتع 17 ص

  تحقیق در مورد گروه حفاظت از جنگل و مراتع 17 ص 17, از, تحقیق, تحقیق در مورد گروه حفاظت از جنگل و مراتع 17 ص, جنگل, حفاظت, دانلود تحقیق در مورد گروه حفاظت از جنگل و مراتع 17 ص, ص,…

 • تحقیق در مورد تايپ مجلات

  تحقیق در مورد تايپ مجلات تايپ, تايپ مجلات, تحقیق, تحقیق در مورد تايپ مجلات, دانلود تحقیق در مورد تايپ مجلات, مجلات, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تايپ مجلات لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد غذاهاي عملگر

  پاورپوینت در مورد غذاهاي عملگر پاورپوینت, پاورپوینت در مورد غذاهاي عملگر, دانلود پاورپوینت در مورد غذاهاي عملگر, عملگر, غذاهاي, غذاهاي عملگر, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد غذاهاي عملگر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد کمبود آهن 31ص

  تحقیق در مورد کمبود آهن 31ص 31ص, آهن, تحقیق, تحقیق در مورد کمبود آهن 31ص, دانلود تحقیق در مورد کمبود آهن 31ص, کمبود, کمبود آهن 31ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کمبود آهن 31ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد 1مدیریت توسعه تامین کنندگان

  پاورپوینت در مورد 1مدیریت توسعه تامین کنندگان 1مدیریت, 1مدیریت توسعه تامین کنندگان, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد 1مدیریت توسعه تامین کنندگان, تامین, توسعه, دانلود پاورپوینت در مورد 1مدیریت توسعه تامین کنندگان, کنندگان, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد 1مدیریت…

 • تحقیق در مورد سلامت جسمي رواني 81 ص

  تحقیق در مورد سلامت جسمي رواني 81 ص 81, تحقیق, تحقیق در مورد سلامت جسمي رواني 81 ص, جسمي, دانلود تحقیق در مورد سلامت جسمي رواني 81 ص, رواني, سلامت, سلامت جسمي رواني 81 ص, ص, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد Eating disorders

  پاورپوینت در مورد Eating disorders disorders, Eating, Eating disorders, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد Eating disorders, دانلود پاورپوینت در مورد Eating disorders, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد Eating disorders لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد بیکاری ، کار ، تحصیل 59 ص

  تحقیق در مورد بیکاری ، کار ، تحصیل 59 ص 59, بیکاری, تحصیل, تحصیل 59 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بیکاری, دانلود تحقیق در مورد بیکاری, ص, کار, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بیکاری ، کار ،…

 • پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 2 نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت‌های مالی

  پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 2 نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت‌های مالی استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 2 نحوه اراه اطلاعات بودجه ای در صورت‌های مالی, پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداري شماره 7حسابداري مخارج تحقيق…

 • پاورپوینت در مورد درس پنجم تاثیرات گروه برفرد

  پاورپوینت در مورد درس پنجم تاثیرات گروه برفرد برفرد, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد درس پنجم تاثیرات گروه برفرد, پنجم, تاثیرات, دانلود پاورپوینت در مورد درس پنجم تاثیرات گروه برفرد, درس, درس پنجم تاثیرات گروه برفرد, گروه, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد حضرت هارون

  تحقیق در مورد حضرت هارون تحقیق, تحقیق در مورد حضرت هارون, حضرت, حضرت هارون, دانلود تحقیق در مورد حضرت هارون, مورد, هارون رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حضرت هارون لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد صفحات فرعی

  تحقیق در مورد صفحات فرعی تحقیق, تحقیق در مورد صفحات فرعی, دانلود تحقیق در مورد صفحات فرعی, صفحات, صفحات فرعی, فرعی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد صفحات فرعی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد ارزیابی و شبیه سازی آنتنهای موبایل

  پاورپوینت در مورد ارزیابی و شبیه سازی آنتنهای موبایل آنتنهای, ارزیابی, ارزیابی و شبیه سازی آنتنهای موبایل, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ارزیابی و شبیه سازی آنتنهای موبایل, دانلود پاورپوینت در مورد ارزیابی و شبیه سازی آنتنهای موبایل, سازی, شبیه, موبایل,…

 • پاورپوینت در مورد نگاهی به کشور فنلاند

  پاورپوینت در مورد نگاهی به کشور فنلاند به, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نگاهی به کشور فنلاند, دانلود پاورپوینت در مورد نگاهی به کشور فنلاند, فنلاند, کشور, مورد, نگاهی, نگاهی به کشور فنلاند رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نگاهی…

 • تحقیق در مورد زبانشناسی 104 ص

  تحقیق در مورد زبانشناسی 104 ص 104, تحقیق, تحقیق در مورد زبانشناسی 104 ص, دانلود تحقیق در مورد زبانشناسی 104 ص, زبانشناسی, زبانشناسی 104 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد زبانشناسی 104 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد اعجاز قرآن در مورد گیاهان

  تحقیق در مورد اعجاز قرآن در مورد گیاهان اعجاز, اعجاز قرآن در مورد گیاهان, تحقیق, تحقیق در مورد اعجاز قرآن در مورد گیاهان, دانلود تحقیق در مورد اعجاز قرآن در مورد گیاهان, در, قرآن, گیاهان, مورد رفتن به سایت اصلی…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD)

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD) ADHD, اختلال, بیش, پیشین, پیشینه, پیشینه ومبانی نظری تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD), تحقیق, توجه, دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت, فعالی, نظری, نقص,…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقش درآمد خانوار در مصرف انرژي و نقش فرهنگ جامعه بر روي الگوي مصرف خانوار

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقش درآمد خانوار در مصرف انرژي و نقش فرهنگ جامعه بر روي الگوي مصرف خانوار دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقش درآمد خانوار د, مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقش درآمد خانوار در مصرف انرژي و نقش…

 • معماري دوره صفویه

  معماري دوره صفویه دانلود معماري دوره صفویه, دوره, صفویه, معماري, معماري دوره صفویه رفتن به سایت اصلی معماري دوره صفویه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید…

 • لبنان

  لبنان دانلود لبنان, لبنان رفتن به سایت اصلی لبنان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 192 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   لبنان آشنایی…

 • تحقیق در مورد پيـامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله از نگـاه امام صادق عليه‏الس

  تحقیق در مورد پيـامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله از نگـاه امام صادق عليه‏الس اكرم, پيـامبر, پيـامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله از نگـاه امام صادق عليه‏الس, تحقیق در مورد پيـامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله از نگـاه امام صادق عليه‏الس, دانلود تحقیق در مورد پيـامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله از…

 • پاورپوینت در مورد اطفای حریق

  پاورپوینت در مورد اطفای حریق اطفای, اطفای حریق, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اطفای حریق, حریق, دانلود پاورپوینت در مورد اطفای حریق, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد اطفای حریق لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…