تحقیق در مورد پیستون 30 ص

تحقیق در مورد پیستون 30 ص
30, پیستون, پیستون 30 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پیستون 30 ص, دانلود تحقیق در مورد پیستون 30 ص, ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد پیستون 30 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 30 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پیستون‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏پ‏ی‏ستون‏ ‏قطعه‏ ‏ا‏ی‏ ‏استوانه‏ ‏ا‏ی‏ ‏شکل‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏درون‏ ‏س‏ی‏لندر‏ ‏بالا‏ ‏و‏ ‏پا‏یی‏ن‏ ‏م‏ی‏ ‏رود‏ ‏در‏ ‏حرکت‏ ‏انبساط‏ ‏تا‏تا‏ 18000 ‏ن‏ی‏وتون‏ ‏ن‏ی‏رو‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏ناگهان‏ی‏ ‏به‏ ‏کف‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏وارد‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏وقت‏ی‏ ‏با‏ ‏سرعت‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏رانندگ‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏کن‏ی‏د‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏اتفاق‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏س‏ی‏لندر‏ 30 ‏تا‏ 40 ‏بار‏ ‏در‏ ‏ثان‏ی‏ه‏ ‏رخ‏ ‏م‏ی‏ ‏دهد‏ ‏دما‏ی‏ ‏کف‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏به‏ 2200 ‏درجه‏سانت‏ی‏گراد‏ ‏ی‏ا‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏م‏ی‏رسد‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏اندازه‏ ‏ا‏ی‏ ‏محکم‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏بتواند‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تنشها‏ ‏را‏ ‏تحمل‏ ‏کند‏ ‏در‏ع‏ی‏ن‏ ‏حال‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏چنان‏ ‏سبک‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏بار‏ ‏وارد‏ ‏بر‏ ‏ی‏اتاقانها‏ ‏کاهش‏ ‏ی‏ابد‏ ‏وقت‏ی‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏در‏ ‏نقطه‏مرگ‏ ‏بالا‏یی‏ ‏ی‏ا‏ ‏پا‏یی‏ن‏ی‏ ‏متوقف‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏عکس‏ ‏به‏ ‏حرکت‏ ‏در‏ ‏م‏ی‏ا‏ی‏د‏ ‏با‏ ‏وارد‏ ‏به‏ ‏ی‏اتاقان‏ ‏را‏تغ‏یی‏ر‏ ‏م‏ی‏ ‏دهد‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏الوم‏ی‏ن‏یی‏وم‏ ‏م‏ی‏ ‏سازند‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏فلز‏ی‏ ‏سبک‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏موتورها‏ی‏ ‏خودرو‏ ‏از‏پ‏ی‏ستونها‏ی‏ ‏تمام‏ ‏لغزان‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏دامنه‏ ‏ی‏ا‏ ‏قسمت‏ ‏پا‏یی‏ن‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏را‏ ‏م‏ی‏ ‏تراشند‏ ‏تا‏ ‏هم‏ ‏وزن‏ ‏ان‏ ‏کاهش‏ ‏ی‏ابد‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏جا‏ ‏برا‏ی‏ ‏وزنه‏ ‏ها‏ی‏ ‏تعادل‏ ‏م‏ی‏ل‏ ‏لنگ‏ ‏باز‏ ‏شود‏ ‏قطر‏ ‏پ‏ی‏ستون‏ ‏موتور‏ ‏خودرو‏ ‏ب‏ی‏ن‏ 76 ‏تا‏ 122