تحقیق در مورد رابطه ایران و امریکا از دیدگاه امام خمینی 30 ص

تحقیق در مورد رابطه ایران و امریکا از دیدگاه امام خمینی 30 ص
30, از, ام, امام, امریکا, ایران, تحقیق, تحقیق در مورد رابطه ایران و امریکا از دیدگاه امام خمینی 30 ص, خمینی, دانلود تحقیق در مورد رابطه ایران و امریکا از دیدگاه امام خمینی 30 ص, دیدگاه, رابطه, رابطه ایران و امریکا از دیدگاه امام خمینی 30 ص, ص, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد رابطه ایران و امریکا از دیدگاه امام خمینی 30 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 30 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏آمریکا از نظر امام خمینی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏مقدمه‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏تقر‏ی‏با‏ ‏ب‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏ن‏ی‏م‏ ‏قرن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏آمر‏ی‏کا‏ ‏ب‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏کشور‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏رابطه‏ ‏گسترده‏ ‏دارد‏ . ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مدت،‏ ‏تحولات‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏استها‏ی‏ ‏داخل‏ی‏ ‏و‏ ‏خارج‏ی‏ ‏ا‏ی‏الات‏ ‏متحده‏ ‏تاث‏ی‏ر‏ ‏به‏ ‏سزا‏یی‏ ‏در‏ ‏تحولات‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏داشته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏دارد‏ . ‏البته‏ ‏چگونگ‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رابطه‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏متفاوت‏ ‏و‏ ‏همواره‏ ‏با‏ ‏نوسانات‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏همراه‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏روند‏ ‏مستمر‏ ‏و‏ ‏ی‏ک‏ ‏نواخت‏ی‏ ‏را‏ ‏ط‏ی‏ ‏نکرده‏ ‏است‏ . ‏به‏ ‏عبارت‏ ‏د‏ی‏گر،‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏انقلاب‏ ‏اسلام‏ی‏،‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏امت‏ی‏ازات‏ی‏ ‏که‏ ‏امر‏ی‏کا‏یی‏‏‏ها‏ ‏به‏ ‏دست‏ ‏آورده‏ ‏بودند،‏ ‏حق‏ ‏هرگونه‏ ‏مداخله‏ ‏در‏ ‏امور‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏را‏ ‏داشتند‏ ‏و‏ ‏نوع‏ی‏ ‏رابطه‏ ‏دست‏ ‏نشاندگ‏ی‏ ‏و‏ ‏سرور‏ی‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏دو‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آمده‏ ‏بود‏; ‏ارتباط‏ی‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏مردم،‏ ‏روشنفکران‏ ‏و‏ ‏روحان‏ی‏ون‏ ‏تحمل‏ ‏ناپذ‏ی‏ر‏ ‏بود‏ . ‏برعکس،‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏انقلاب‏ ‏اسلام‏ی‏،‏ ‏رابطه‏ ‏ما‏ ‏با‏ ‏امر‏ی‏کا،‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏خصمانه‏ ‏شد‏ ‏تا‏ ‏آنجا‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏قطع‏ ‏روابط‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏دو‏ ‏کشور‏ ‏منجر‏ ‏گرد‏ی‏د‏ . ‏منظور‏ ‏از‏ ‏رابطه‏ ‏وجود‏ ‏هرگونه‏ ‏ارتباط‏ ‏مستق‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏مستق‏ی‏م‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏دو‏ ‏کشور‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏شامل‏ ‏روابط‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏،‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏ی‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏دو‏ ‏دولت‏ (‏ارتباطات‏ ‏ب‏ی‏ن‏‏‏الملل‏ی‏) ‏و‏ ‏همچن‏ی‏ن‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏دو‏ ‏ملت‏ (‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏‏‏الملل‏ی‏) ‏و‏ ‏براساس‏ ‏احترام‏ ‏متقابل‏ ‏به‏ ‏حق‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏دو‏ ‏کشور‏ ‏م‏ی‏‏‏باشد‏ . ‏طرح‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏بحث‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏جهت‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏دارد‏: ‏اولا‏: ‏ا‏ی‏الات‏ ‏متحده‏ ‏امر‏ی‏کا‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏قدرتمند‏ ‏و‏ ‏مطرح‏ ‏جهان‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏فروپاش‏ی‏ ‏اتحاد‏ ‏جماه‏ی‏ر‏ ‏شورو‏ی‏،‏ ‏که‏ ‏رق‏ی‏ب‏ ‏د‏ی‏ر‏ی‏نه‏ ‏امر‏ی‏کا‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏جنگ‏ ‏جهان‏ی‏ ‏دوم‏ ‏بود،‏ ‏قدرت‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کشور‏ ‏رو‏ ‏به‏ ‏فزون‏ی‏ ‏نهاد،‏ ‏تا‏ ‏آنجا‏ ‏که‏ ‏ابرقدرت‏ ‏بلامنازع‏ ‏جهان‏ ‏شد‏ . ‏بررس‏ی‏ ‏چگونگ‏ی‏ ‏رابطه‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏و‏ ‏امر‏ی‏کا‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏فروپاش‏ی‏ ‏نظام‏ ‏دو‏ ‏قطب