تحقیق در مورد استاندارد سازي در طراحي مهندسي

تحقیق در مورد استاندارد سازي در طراحي مهندسي
تحقیق در مورد استاندارد سازي در طراحي مهندسي

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد استاندارد سازي در طراحي مهندسي
– آماده سازي پيشنهاد انجام پروژه:براي اين منظور كميته اي از طرف مديرعامل شركت براي تهيه پيشنهاد، تعيين مدير پيشنهاد و در نهايت پيگيري فرآيند تهيه پيشنهاد پروژه، انتخاب شده است. بر پايه نوع پروژه، مستندات قرارداد و استراتژي اجراي پروژه كه توسط كميته فوق تهيه مي شود، فعاليت‌هاي زير براي تهيه پيشنهاد پروژه در زمينه مهندسي انجام مي‌شود:1-1. برگزاري جلسات داخلي بين معاون مهندسي، مدير مسئول تهيه پيشنهاد و مدير هماهنگ‌كننده براي تصميم گيري در خصوص تعيين استراتژي دپارتمان مهندسي در تهيه پيشنهاد پروژه.1-2. تعيين چارچوب تهيه مستندات پيشنهاد و سيستم كدگذاري پروژه1-3. مطالعه و بازنگري اسناد و مدارك مناقصه (بخش فني)1-4. شفاف سازي نقاط مبهم و سئوالاتي كه در طي بازنگري اسناد مناقصه بوجود مي‌آيد.1-5. آماده سازي نقشه هاي ضروري از قبيل طرح چيدمان نيروگاه، نقشه هاي جريان، P&IDs ، Single line Diagram، نقشه هاي اوليه جانمايي تجهيزات، نقشه هاي اوليه لوله كشي و ساختمانهاي موجود.1-6. تهيه ليست اوليه تجهيزات و مواد مورد نياز كارهاي ساختماني براي برآورد هزينه1-7. تهيه مشخصات فني اقلام مورد نياز تجهيزات، سيستمها و جزاير مختلف براي استعلام از پيمانكاران فرعي قابل قبول.1-8. شفاف سازي و برطرف نمودن سئوالات پيمانكاران فرعي در خصوص مشخصات فني و مستندات اقلام مورد نياز براي خريد.1-9. همكاري با معاونت برنامه ريزي در خصوص تهيه برنامه زمانبندي پيشنهادي پروژه و تعامل با كميته فوق‌الذكر در جهت پيگيري فرآيند آماده‌سازي پيشنهاد.1-10. بازنگري و ارزيابي پيشنهادهاي دريافت شده از پيمانكاران فرعي در خصوص تجهيزات، سيستمها و جزاير مختلف.